Regulamin sklepu

Regulamin zakupów obowiązujący od 11.01.2017 r.


Sklep internetowy Kajt24.pl, działający pod adresem Kajt24.pl, prowadzony przez Kajt, Andrzej Krystecki, ul. Wrocławska 44, 55-095 Długołęka, NIP: 899-123-72-55, Regon: 932686467, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@kajt24.pl

1. Kajt, Andrzej Krystecki prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie kajt24.pl
2. Klienci mają możliwość korzystania z Kajt24.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Kajt24.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Kajt24.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Kajt24.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Kajt24.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. Do korzystania ze sklepu internetowego kajt24.pl niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja > 7.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych
4. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Kajt24.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Kajt24.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Kajt24.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. 
5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Kajt24.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Kajt24.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
6. Wszystkie produkty dostępne w Kajt24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Kajt24.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. 
8. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Jest również możliwość odbioru osobistego. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Kajt24.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy, a także indywidualnie są podane na karcie danego produktu.
9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Kajt, Andrzej Krystecki dotycząca zakupu danego produktu w Kajt24.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Kajt24.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.
10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Kajt24.pl, Kajt, Andrzej Krystecki może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
11. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Kajt24.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

Możliwe są następujące formy płatności:
Przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Kajt, Andrzej Krystecki zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Kajt, Andrzej Krystecki zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Przelewem online:
Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
Forma płatności obsługiwana przez:

- Przelewy 24 PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań 

- DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,

- eCard Spółka Akcyjna, 80-387 Gdansk, przy ulicy Arkonskiej 11 


Kartą płatniczą (Visa, Mastercard)
Każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez:
PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
Raty PayU - usługa Raty PayU jest oferowana przez Finanse Ratalne sp. z o.o. i dostępna u pośredników kredytowych Alior Raty sp. z o.o. oraz PayU S.A., wykonujących czynności faktyczne związane z zawarciem umowy pożyczki. 
Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander.
Raty w systemie Credit Agricole Bank Polska S.A. – Usługa za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.
 

13. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki oczekują na Klienta w siedzibie firmy. O możliwości odebrania zamówionego produktu Kajt, Andrzej Krystecki informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. 
14. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Kajt24.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 
15. Kajt, Andrzej Krystecki odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku zakupu produktów na potrzeby firmy, strony wyłączają odpowiedzialność dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art 558§1 kodeksu cywilnego), a na pozostałe towary oznaczone jako "używane" skraca ten okres do 12 miesięcy od daty zakupu.

16. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Kajt, Andrzej Krystecki podany w górnej części Regulaminu, na koszt Kajt24.pl., Po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zostanie przekazana informacja o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. 
17. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Kajt, Andrzej Krystecki niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Kajt, Andrzej Krystecki albo Kajt, Andrzej Krystecki nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. 
18. Kajt, Andrzej Krystecki rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Kajt, Andrzej Krystecki nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Kajt, Andrzej Krystecki. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta
20. Podczas naprawy autoryzowany serwis może usunąć dodatkowe akcesoria umieszczone na reklamowanym produkcie, które nie były zamontowane oryginalnie przez producenta. 

21. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Kajt24.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@kajt24.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Kajt, Andrzej Krystecki dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Kajt, Andrzej Krystecki na swój koszt. 

22. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Kajt24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Kajt24.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
23. Podane przez Klientów dane osobowe Kajt, Andrzej Krystecki zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Kajt24.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Kajt24.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Kajt, Andrzej Krystecki oraz Ceneo.pl Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Kajt24.pl 
24. Kajt, Andrzej Krystecki może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Kajt24.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Kajt, Andrzej Krystecki, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Kajt24.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
25. Klient przy pierwszym logowaniu w Kajt24.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Kajt, Andrzej Krystecki.
26. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
27. Spory związane z usługami świadczonymi przez Kajt, Andrzej Krystecki w ramach Kajt24.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 

28. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Kajt24, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl
W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Kajt24:


1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Kajt24 przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.


Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu http://wiih.ibip.wroc.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.

Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Kajt24 wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.”

29. Urządzenia z łącznością bezprzewodową.

Łączność bezprzewodowa jest o wiele bardziej narażona na zakłócenia i niestabilna od połączeń kablowych, należy to wziąć pod uwagę przy zakupie sprzętu, który wykorzystuje łączmość bez kabli, do urzadzeń tego typu zalicza się między innymi: soundbary, kina domowe, odkurzacze bezprzewodowe, smartfony, głośniki, słuchawki, tablety, laptopy, itp.

W takim przypadku może wystąpić nieprawidłowa praca tych urządzeń, co nie stanowi wady produktu.

30. Urządzenia z włączoną blokadą

Przed oodaniem takich urządzeń na gwarancję / rękojmię, niezbędne jest ich wyłączenie (dotyczy to szczególnie urządzeń iPhone)

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Kajt24.pl. 
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Kajt24.pl jest:
a. Kajt, Andrzej Krystecki w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Kajt, Andrzej Krystecki 
b. Sklep oraz Kajt, Andrzej Krystecki - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep. 
3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Kajt, Andrzej Krystecki udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Kajt24.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklepu w zakresie Kajt24.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Kajt24.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
6. Klienci mogą przeglądać Kajt24.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Kajt24.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Kajt, Andrzej Krystecki informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep. i za zgodą Klientów.
9. W przypadku uzyskania przez Kajt, Andrzej Krystecki lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Kajt24.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Kajt, Andrzej Krystecki lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Kajt24.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje: 
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Kajt24.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Kajt24.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line. 
11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992 oraz następuje: 
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w Kajt24.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Kajt24.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander
12. Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Kajt, Andrzej Krystecki lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Kajt, Andrzej Krystecki lub Sklep danych osobowych innemu niż Kajt Andrzej Krystecki. lub Sklep administratorowi danych.
13. Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Kajt, Andrzej Krystecki lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Kajt, Andrzej Krystecki lub Sklepu. lub też gdy Kajt, Andrzej Krystecki lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Kajt24.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
14. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
15. Kajt, Andrzej Krystecki wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
16. Kajt, Andrzej Krystecki stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Kajt24.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Kajt24.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy przy pomocy przelewu bankowego wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Klient jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt na adres siedziby sprzedawcy zwracanego towaru w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


Przesyłkę nadaj na adres:
Kajt, Andrzej Krystecki
ul. Wrocławska 44
55-095 Długołęka

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; np. depilatory, szczoteczki do zębów, produkty kosmetyczne, itp.
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).
Kajt, Andrzej Krystecki
ul. Wrocławska 44, 55-095 Długołęka

Formularz

.


.

Regulamin zakupów obowiązujący do 10.01.2017 r.


Sklep internetowy Kajt24.pl, działający pod adresem Kajt24.pl, prowadzony przez Kajt, Andrzej Krystecki, ul. Wrocławska 44, 55-095 Długołęka, NIP: 899-123-72-55, Regon: 932686467, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@kajt24.pl.

1. Kajt, Andrzej Krystecki prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie kajt24.pl
2. Klienci mają możliwość korzystania z Kajt24.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Kajt24.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Kajt24.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Kajt24.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Kajt24.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. Do korzystania ze sklepu internetowego kajt24.pl niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja > 7.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych
4. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Kajt24.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Kajt24.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Kajt24.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Kajt24.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Kajt24.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
6. Wszystkie produkty dostępne w Kajt24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Kajt24.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
8. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Jest również możliwość odbioru osobistego. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Kajt24.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy, a także indywidualnie są podane na karcie danego produktu.
9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Kajt, Andrzej Krystecki dotycząca zakupu danego produktu w Kajt24.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Kajt24.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.
10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Kajt24.pl, Kajt, Andrzej Krystecki może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
11. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Kajt24.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

Możliwe są następujące formy płatności:
Przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Kajt, Andrzej Krystecki zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Kajt, Andrzej Krystecki zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Przelewem online:
Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
Forma płatności obsługiwana przez:

- Przelewy 24 PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań 

- DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,

- eCard Spółka Akcyjna, 80-387 Gdansk, przy ulicy Arkonskiej 11 


Kartą płatniczą (Visa, Mastercard)
Każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez:
PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
Raty PayU - usługa Raty PayU jest oferowana przez Finanse Ratalne sp. z o.o. i dostępna u pośredników kredytowych Alior Raty sp. z o.o. oraz PayU S.A., wykonujących czynności faktyczne związane z zawarciem umowy pożyczki.
Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander.
Raty w systemie Credit Agricole - usługa za pośrednictwem firmy Credit Agricole.
 

13. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki oczekują na Klienta w siedzibie firmy. O możliwości odebrania zamówionego produktu Kajt, Andrzej Krystecki informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
14. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Kajt24.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
15. Kajt, Andrzej Krystecki odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

16. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Kajt, Andrzej Krystecki podany w górnej części Regulaminu, na koszt Kajt24.pl., Po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zostanie przekazana informacja o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.
17. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Kajt, Andrzej Krystecki niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Kajt, Andrzej Krystecki albo Kajt, Andrzej Krystecki nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
18. Kajt, Andrzej Krystecki rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Kajt, Andrzej Krystecki nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Kajt, Andrzej Krystecki. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
20. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Kajt24.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@kajt24.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Kajt, Andrzej Krystecki dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Kajt, Andrzej Krystecki na swój koszt.
21. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Kajt24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Kajt24.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
22. Podane przez Klientów dane osobowe Kajt, Andrzej Krystecki zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Kajt24.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Kajt24.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Kajt, Andrzej Krystecki oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Kajt24.pl
23. Kajt, Andrzej Krystecki może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Kajt24.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Kajt, Andrzej Krystecki, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Kajt24.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
24. Klient przy pierwszym logowaniu w Kajt24.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Kajt, Andrzej Krystecki.
25. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
26. Spory związane z usługami świadczonymi przez Kajt, Andrzej Krystecki w ramach Kajt24.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 

27. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Kajt24.pl.
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Kajt24.pl jest:
a. Kajt, Andrzej Krystecki w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Kajt, Andrzej Krystecki
b. Sklep oraz Kajt, Andrzej Krystecki - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.
3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Kajt, Andrzej Krystecki udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Kajt24.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklepu w zakresie Kajt24.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Kajt24.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
6. Klienci mogą przeglądać Kajt24.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Kajt24.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Kajt, Andrzej Krystecki informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep. i za zgodą Klientów.
9. W przypadku uzyskania przez Kajt, Andrzej Krystecki lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Kajt24.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Kajt, Andrzej Krystecki lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Kajt24.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Kajt24.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Kajt24.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992 oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w Kajt24.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Kajt24.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander
12. Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Kajt, Andrzej Krystecki lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Kajt, Andrzej Krystecki lub Sklep danych osobowych innemu niż Kajt Andrzej Krystecki. lub Sklep administratorowi danych.
13. Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Kajt, Andrzej Krystecki oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Kajt, Andrzej Krystecki lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Kajt, Andrzej Krystecki lub Sklepu. lub też gdy Kajt, Andrzej Krystecki lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Kajt24.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
14. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
15. Kajt, Andrzej Krystecki wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
16. Kajt, Andrzej Krystecki stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Kajt24.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Kajt24.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy przy pomocy przelewu bankowego wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Klient jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt na adres siedziby sprzedawcy zwracanego towaru w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


Przesyłkę nadaj na adres:
Kajt, Andrzej Krystecki
ul. Wrocławska 44
55-095 Długołęka

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).
Kajt, Andrzej Krystecki
ul. Wrocławska 44, 55-095 Długołęka

Formularz

.


.

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r.

I. Definicje
Sklep AGD/RTV, Sklep - serwis internetowy stanowiący własność: "KAJT" ul. Wrocławska 41, 55-095 Długołęka, udostępniony pod adresem http://www.kajt24.pl
Konsument - podmiot korzystający z sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio
z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Użytkownik - osoba fizyczna bądź prawna, bez ograniczeń terytorialnych, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do Asortymentu oferowanego przez Sklep.
Transakcja - wszelkie umowy Kupna Sprzedaży zawarte pomiędzy Użytkownikami a sklepem "KAJT".
Asortyment - rzeczy ruchome dostępne w Sklepie
Regulamin - niniejszy regulamin.

II. Postanowienia ogólne
Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Poprzez procedurę zarejestrowania się
w Sklepie i akceptacji Regulaminu osoba fizyczna bądź prawna staje się Użytkownikiem Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu. Administratorem Sklepu oraz sprzedawcą jest firma "KAJT". Sposób przeprowadzenia Transakcji określa Regulamin. Na podstawie Regulaminu Stroną Transakcji może być tylko Użytkownik. Po wypełnieniu i przesłaniu do firmy "KAJT" elektronicznego formularza rejestracyjnego, "KAJT" przesyła osobie dokonującej rejestracji potwierdzenie dokonania rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji i/lub akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika. Wszelkie reklamacje dotyczące Transakcji wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

III. Odstąpienie od umowy
Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w przypadku sprzedaży dokonanej za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub telefonicznie, uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który odebrał towar osobiście w sklepie.
W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy o tym fakcie - dostarczając pisemne oświadczenie osobiście lub przesyłając je listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy w termini14 dni od dnia odebrania zakupionego towaru. Klient jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt na adres siedziby sprzedawcy zwracanego towaru w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony sprzedawcy towar i jego opakowanie musi być w stanie nienaruszonym, kompletnym, nie noszącym śladów użytkowania. Towar przesyłany za pośrednictwem firm kurierskich musi być oznaczony usługą sprawdzenia zawartości przy odbiorze. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar w terminie 14 dni od otrzymania towaru zwróconego w drodze odstąpienia od umowy. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest zwrot towaru i jego opakowania w stanie nienaruszonym, kompletnym, nie noszącym śladów używania we wskazanym powyżej terminie. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

IV. Rejestracja
Warunkiem korzystania ze Sklepu jest rejestracja Użytkownika i akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:
a). podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b). zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
Użytkownik wypełniając formularz wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów realizacji Transakcji. Użytkownik wypełniając formularz może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez "KAJT" swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Użytkownik Sklepu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu i korzystania ze Sklepu.
c).

V. Realizacja transakcji
Poprzez klikniecie w ikonę "Zamów" Użytkownik akceptuje ofertę Asortymentu zgodnie z jego opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację Transakcji w sposób określony Regulaminem. Przy wybraniu opcji odbioru bezpośrednio w sklepie z chwilą kliknięcia "zamawiam" nie dochodzi do zawarcia umowy, lecz wyłącznie do rezerwacji towaru. Umowa przy wyborze tej opcji zawierana jest dopiero przy odbiorze towaru, w wyniku czego nie znajdują zastosowania regulacje dotyczące sprzedaży na odległość.

Zamówienia można składać drogą internetową przez 24 godziny na dobę przez cały rok pod adresem http://www.kajt24.pl, lub telefonicznie pod numeram: 071 315 16 30
Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami. Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia przez Użytkownika drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub przez telefon, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem). Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. W celu autoryzacji gwarancji (podstęplowania) na zakupiony sprzęt, opakowanie produktu zostanie otwarte przez obsługę Sklepu. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 14 dni roboczych. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sklepem a Kupującym. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (w zależności od wagi towaru) określonymi w ofercie towarowej Sklepu. Klient ma również możliwośc odbioru osobistego zakupionego towaru poprzez wybór możliwej opcji dostawy w trakcie składania zamówienia. W przypadku odbioru osobistego Klient ponosi koszty dostawy towaru do magazynu, określone w ofercie towarowej Sklepu, zwane kosztem Odbioru Osobistego.

VI. Gwarancja i serwis
Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.kajt24.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

VII. Reklamacje i zwroty
a) Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi , że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Kajt Andrzej Krystecki przesyłając towar na własny koszt na adres 55-095 Długołęka, ul. Wrocławska 41.
b) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien złożyć reklamacje na adres e-meil reklamacje@kajt24.pl oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres sklepu KAJT24 Andrzej Krystecki ul.Wrocławska 41 55-095 Długołęka . Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
c) Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane o wiele szybciej , gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się za pomoca e-meila reklamacje@kajt24.pl lub pisemnie na adres KAJT Andrzej Krystecki, ul. Wrocławska 41, 55-095 Długołęka.
d) Kupujący w momencie dostawy przesyłki przez kuriera jest zobowiązany pokwitować odbiór przesyłki z jednoczesną adnotacją , że przesyłka została dostarczona w nieuszkodzonym stanie albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia wraz z opisem tych uszkodzeń.

KAJT ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

"Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług."

VIII. Obowiązki użytkownika
Użytkownik zobowiązany jest do firmy "KAJT" o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail oraz numeru telefonu pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.

IX. Sposób zapłaty
Sklep przyjmuje następujące formy zapłaty:
a) za pobraniem - gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
b) przelewem bankowym, sprzęt wysyłamy zaraz po zaksięgowaniu sumy na nasze konto.
c) gotówką w kasie sklepu przy odbiorze towaru wyłącznie zamówionego przez www.kajt24.pl lub telefonicznie.
Po uiszczeniu opłaty Użytkownik ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

X. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Firma "KAJT" ma prawo organizować akcje specjalne. Każdorazowo zasady akcji specjalnych są umieszczane w POSTANOWIENIACH KOŃCOWYCH regulaminu.

Oferta przedstawiona w sklepie www.kajt24.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny i jest zaproszeniem do rokowań.

Strony mogą odstąpić od realizacji zamówienia w każdym momencie bez podania przyczyn o czym poinformują pisemnie lub przez pocztę elektroniczną !!!! Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z Naszego serwisu.

Kajt, Andrzej Krystecki
ul. Wrocławska 41
55-095 Długołęka

NIP: 899-123-72-55
Regon: 932686467
Wpis do EDG 2597/2001, Urząd Gminy Długołęka

Szybki kontakt
Zadzwoń: 71 315 16 30
Napisz: sklep@kajt24.pl
Pracujemy:
pon. - pt. 09.00 - 17.00
sobota 10.00 - 14.00
Strefa marek
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.